Son Gönderiler :
Home » , , , » İçtihat; Taahhüdü İhlal Aynı Borçtan Hapis Üç Ayı Geçemez

İçtihat; Taahhüdü İhlal Aynı Borçtan Hapis Üç Ayı Geçemez

T.C
Yargıtay
11. Ceza Dairesi
ESAS NO : 2010/9318
KARAR NO : 2011/3860
Y.C.BAŞSAVCILIĞI NO: K.Y.B: 2010/302012
İlgili Kanun Maddesi:İİK 340. Madde
İlgili Kavramlar: Yerel mahkemece, ilk taksitin ödenmemesinden dolayı verilen tazyik hapsi kararının infaz edilip edilmediği araştırılmadan, ikinci taksitin ödenmemesi nedeniyle yapılan şikayet üzerine borçlunun yeniden üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.
DOSYA İNCELENDİ:
Ödeme şartının ihlali suçundan E A'ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair A...... İcra Ceza Mahkemesinin 16/12/2009 tarihli ve 2009/307 esas, 2009/559 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii B...... Ağır Ceza Mahkemesinin 21/04/2010 tarihli ve 2010/754 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya aleyhine Adalet Bakanlığından verilen 26.11.2010 gün ve 70538 sayılı kanun yararına bozma talebini içeren Yargıtay C.Başsavcılığının 08.12.2010 gün ve K.Y.B. 2010/302012 sayılı tebliğnamesi ile dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi,
Tebliğnamede, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 5358 sayılı Yasa ile değişik 340. maddesinde, "111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez." hükmünün öngörülmüş olması karşısında, sanığın A...... İcra Müdürlüğü'nün 2008/2619 esas sayılı icra dosyasındaki borcu nedeniyle, 28/11/2008 tarihli taahhütle borcunu dört taksitte ödeyeceğine dair taahhüdünü yerine getirmemesi sebebiyle yapılan şikayet sonucu A...... İcra Ceza Mahkemesinin 04/06/2009 tarih ve 2009/35-222 sayılı kararı gereğince üç aya kadar hapsen tazyikine karar verildiği ve sanığın bu cezasının infaz edilmiş olması sebebiyle ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29/09/2009 tarihli ve 2009/16-188 esas, 2009/205 sayılı kararında belirtildiği üzere, borçlunun ilk taksidi ödememesi sonucu verilen üç aya kadar hapsen tazyik kararının tamamen infazı halinde, takip eden taksitlerin ödenmemesi halinde sanığın cezalandırılmayacağı, mahkemece ilk taksidin ödenmemesi nedeniyle verilen hapsen tazyik kararının infaz edilip edilmediği araştırılmadan sanığın yeniden cezalandırılmasına dair verilen karara karşı yapılan itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsiz olduğundan anılan hükmün 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca bozulması gereğine işaret edilmiştir.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :
Dosya kapsamına göre, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 5358 sayılı Yasa ile değişik 340.maddesi "111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez." hükmünü içermektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29.09.2009 gün ve 188-205 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, ilk taksitin ödenmemesi üzerine, borçlunun hapsen tazyik ile cezalandırılmasından sonra bu cezanın infazı sırasında söz konusu taksiti ödemesi halinde tahliye edilecek, ancak sonraki taksiti ödememesi durumunda eylemi yeniden yaptırımı gerektirecektir. Ancak, ilk taksitin ödenmemesi üzerine üç aya kadar tazyik hapsi kararının tamamının infazı halinde takip eden taksitlerin ödenmemesi durumunda artık borçlunun cezalandırılması olanağı kalmayacaktır. Bir başka anlatımla, ilk taksitin ödenmemesi nedeniyle maddede öngörülen cezanın tamamının infazı halinde, yaptırım uygulama olanağı kalmadığından, diğer taksitlerin ödenmemesi ayrıca bir taahhüdü ihlal kabahatini oluşturmayacaktır.

Bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında; borçlunun A...... İcra Müdürlüğünün 2008/2619 esas sayılı dosyasında başlatılan takip nedeniyle 28.11.2008 tarihinde borcu taksitler halinde ödeme taahhüdünde bulunduğu 10.01.2009 tarihli ilk taksidini ödememesi üzerine yapılan şikayet sonucu A...... İcra Mahkemesinin 04.06.2009 tarih ve 2009/35-222 sayılı kararıyla üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verildiği, aynı borcun 10.07.2009 tarihli ikinci taksitini ödememesi nedeniyle yapılan şikayet üzerine ilk taksitin ödenmemesinden dolayı verilen tazyik hapsinin infaz edilip edilmediği araştırılmadan A...... İcra Mahkemesinin 16.12.2009 tarih ve 2009/307-559 sayılı kararı ile üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verildiği, itirazının B...... Ağır Ceza Mahkemesinin 21.04.2010 tarih ve 2010/754 değişik iş sayılı kararı ile reddedildiği, diğer taraftan borçlunun ilk taksiti ödememesi nedeniyle üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin A...... İcra Mahkemesinin 04.06.2009 gün ve 2009/35-222 sayılı kararının 22.03.2009 tarihinde tamamının (üç ay) infaz edildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda borçlunun, aynı borçtan dolayı ve her bir taksit için ayrı ayrı olmak üzere toplam altı aya kadar tazyik hapsine karar verilmiş olup, bu durum yasaya aykırıdır. Mahkemece, borçlunun ilk taksiti ödememek suretiyle ödeme taahhüdüne aykırı davranması nedeniyle üç aya kadar tazyik hapsine ilişkin ilk hükmün infazı beklenerek, borçlunun, bu tazyik hapsinin infazına başlanmasından sonra o güne kadar icra veznesine yatırması gereken borcu ödemesi nedeniyle tahliye edilmiş ise, ödenmeyen diğer taksit yönünden kalan süre kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar vermesi gerekmektedir. Yerel mahkemece, ilk taksitin ödenmemesinden dolayı verilen tazyik hapsi kararının infaz edilip edilmediği araştırılmadan, ikinci taksitin ödenmemesi nedeniyle yapılan şikayet üzerine borçlunun yeniden üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Somut olayda ilk taksitin ödenmemesi nedeniyle borçlunun üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin A...... İcra Mahkemesinin 04.06.2009 tarih ve 2009/35-222 sayılı kararının tamamen infaz edildiği dosya içerisindeki infaz evrakının anlaşılmakla, ikinci taksitin ödenmemesi nedeniyle borçlunun üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair A...... İcra Mahkemesinin 16.12.2009 tarih ve 2009/307-559 sayılı kararı, İİK'nun 340.maddesinin son cümlesindeki bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresinin üç ayı geçemeyeceği hükmüne aykırılık oluşturduğundan, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Açıklanan nedenlerle kanun yararına bozma istemine ilişkin Yargıtay C.Başsavcılığının tebliğnamesi yerinde görüldüğünden, kabulü ile B...... Ağır Ceza Mahkemesinin 21.04.2010 tarih ve 2010/754 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nun 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA,
Bozma kararı üzerine 5271 sayılı CMK'nun 309/4-d maddesi gereğince yeniden uygulama yapılması gerektiğinden;
Borçlunun ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı tazyik hapsi ile cezalandırılmasına yer olmadığına, hakkındaki mahkumiyet hükmünün çektirilmemesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 27.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kategori: taahhüdü ihlal, taahhüde uymama, taahhüdü yerine getirememe, İcra Ceza mahkemesi, İcra Dairesi Ceza, taahhüdü ihlal Taksitleri ödemem, Tahhüte Bulunmak ve ödememek, İcra dairesine verilen taahhüt, icra memuruna verilen taahhüt, icra hacizde verilen taahhüt evrağı ve ödememek
Yayını Paylaş :

30 yorum:

 1. merhabalar sadece bır şey soracam bu borçlar ceza yatmayla mı ödenecek allah aşkına yanı mantıken doğrumu acın borçlunun önunu ödesın nede olsa cezaevi korkusuyla akıllanmıştır 2.kez tekrarında 3 yıl verın aklı başına gelsın

  YanıtlaSil
 2. KİMSE ALAY ETMESİN 3 AY BİLE İNSANIN İŞİNİ DAHA KÖTÜ NOKTALARA GETİRİYOR .YANİ TOPARLANMAK ZATEN 3 YILI ALIYOR .

  YanıtlaSil
 3. hapis kararı sadece avukat rantıdır.adam zaten bitmiş işe giriyo avukat maaşına haciz.patron öğreniyo işten çıkarılıyo.adam ödemeye niyetli av. taksidi az buluyo.bence avukatlar icralardan çekilsin alacaklar dah iyi tahsil edilir.

  YanıtlaSil
 4. taahüdü ihlal cezasına çözüm bulunması.borçlu zaten sıkıntılı av zoruyla taahüd veriyor. lütfen buna bir çözüm

  YanıtlaSil
 5. sayın yetkililere ben bir 56 kişi calıştıran bir şirketin sahibiyim ancak 2007 krizi bizleri cok mağdur bırakdı alacağım olan firmalar iflaz eddi alacağım paralar alınmadı bir bankaya kalan küsürat para borcumdan dolayı banka avukatı üç ay hapse mahkum eddirdi şu an kacak durumundayım kendimden utanıyorum 56 yaşında bir kacak durumuna düşdüm devletime adalete küsdüm ancak elimden gelen bir şey de yok benim alacağım olan firmaya mahkeme 5 yıl ödemelerini erteledi ben alacağımı alamadım ki ödemelerimide yapayım burda suclu benmiyim yoksa adaletmi yüksek vişdalara sesleniyorum
  ben üç ay yatıncamı banka parasını alacak yoksa sahde acımasız avukatmı

  YanıtlaSil
 6. avukatlar günahkar

  YanıtlaSil
 7. doğru söze alkış

  YanıtlaSil
 8. bu içra iflas kanunun içinde tahhüdü ihlal varmı çezalar kalkıyormu

  YanıtlaSil
 9. ben 2 tane 2 milyarlık senetverdim birine o başkasına satmış ben borcumu ödediğim halde beni avukat çagirdı gel anlaşalım diye ben de gittim konuştuk konuştugumuza dair şuraya imza at alacaklıya gösterecem dedi oda tahahütmüş şimdi 3 ay hapsım isteniyo ben bunalım içindeyim avukatın kalleşçe oyunu na malzeme oldum ben ne yapabilirim ilginiz için tşkler

  YanıtlaSil
 10. arkadaşlar avukatlar borçluyu mecbur bırakıp tahaddut imzalatıyor. yanlız ihlal etme konusunda verilen 3 aylık tazyik hapsi cezasını adresinize gelen bıldırım ıtıbarıyle 7 gun içerisinde savcılıga gıdıpte sadece bır ıtıraz dılekcesı vererek iptal ettıre bılıyoruz. öyle bir durumda lütfen ihmalkar davranmalım sadece 5 dk mızı alıyor bu işlem.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 3 aylık tazyik hapsi cezasının asliye ceza mahkemesine itiraz yolu olduğununu biliyorum savcılığana gidipte nasıl iptal ettirebiliyoruz ?
   Avukatlarla ilgili alacaklı vukatı olmasa icrada belkide borçlu borcunu daha çabuk ödiyecek iyi niyetli avukatlar alınmsın
   Nasılmı derseniz 5000tl bir senetten 1000tl borca karşılık karşı vekalet ücreti olarak istenilen ücret 4500tl dir peki borç nasıl ödenecek bu nasıl vicdansızlık takdir sizlerin.

   Sil
 11. Uyuyan 198224 Ocak, 2012

  ben bişşe sorucam tahhütten yatılan 3ay ceza evi yeni yasada kaldırılıcakmı bilen varsa söylesin

  YanıtlaSil
 12. Uyuyan 198224 Ocak, 2012

  bildiri gelmiyoki

  YanıtlaSil
 13. valla bende bilmiyorum bende bugun mahkemem vardı avukat direk olarak hakime ben sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum dedi bende tahhut verdiğim tarihten işsiz kaldığım tarihe kadar borcumu aksamadan ödedim ancak avukat benim ceza almam konusunda ısrar edince hakim de 3 ay ceza almam konusunda mutaalasını yazdı ve 7 gün için dede itiraz edebilirsin dedi ve avukatınla anlaş dedi inanın bugün resmen bunalıma girdim yaa yarın yada diğer gün gidip itiraz dilekçemi vericem şu anda çalışmıyorum çünki iş başvurularında böyle sıkıntılarımın olduğunu baştan söylüyorum ama kimse kabul etmiyor işe en sonunda ibret olsun diye canıma kıyacam o avukatlarda götüne kına yaksın şerefsizler

  YanıtlaSil
 14. arkadas lar avkatbeyler cok acımasıs ben 2010 yılında taahtuutde bulundum odeyemedim 5 taksıt odedim makkemeye gitdi benim borcum 1800 du bana tutuklama cıktı ve avkat beyin yanına gitdim bana 2600 getir kaldıralım dedi benim odedigim bara gitdi artı borcum ikiye katladı bumu viçdan ya herkes dara duse bilir yani hapse girsek duzelcekmi daha da batcaz degilmi sadece buyuklerden bu duruma bi el atmaları benim gibi cok sayıda bu durumda olan lar var allah yardım cımız olsun bunu yerine tekrar avkat beyler olmadan borclu alacaklı taksıt yapıp tekraar anlaşa bilir hem alacaklı zordurumda kalmaz hemde borclu zorlanmadan odeye bilir saggılarım la adem

  YanıtlaSil
 15. GEREKLİ YERLERE TLFLA ULAŞIN MAİL ATIN DURMAYINNNN

  YanıtlaSil
 16. arkadaşlar aynı dosyadan ikinci kez dava açılabilirmi. örnegin ay hapis cezası alan birisi cezasını yatıp çıktıktan sonra ödenmemiş diğer taksitler için tekrar bir dava açılabilirmi. benim bildiğim kadarıyla 1 suçtan 2 kez cezalandırma olamaz

  YanıtlaSil
 17. laa sen avukatsın heral borçlu yatımı paranımı alıyorsunn soyguncusunuzz lann hepinizzz rüşvet almadan biligide vermiyorsunuzz ama biraz yüzünüze hırlayan biri oldumuu yavşıyorsunuz hemen bi kaybol gitt bütün borçlularr üsütünüsden vee avradanızın üstünden gweçsinn

  YanıtlaSil
 18. sdfjsoısj01 Mart, 2013

  avukat genellemesi yapıyorum çünkü her türlü faiz ve haram olan baştan sona kadar milleti soymakla uğraşıyorsunuz millet borcun aslını ödese dahil ödeme gecikse devletin kurumlarını kullanarak hemen borcun aslınada faizinide geri ödettirmeye zorunlu bırakıp vatandaşı çıkmaza yiten şerefsiz haysiyetsiz avukatlara diyorum !!!!!!!!!!!!

  YanıtlaSil
 19. Cristian33197014 Mayıs, 2013

  sayın tarık bey tahhüdü imzalarken ne kadar faiz ödeyeceğiniz ne kadar anapara olduğu ne kadar dosya masrafı ne kadar harç ödeyeceğinizi taahhütte açıkça belirtilmek zorurdadır.Aksi taktirde tahhüt geçersizdir siz tahhütte bulunurken ne kadar faiz ödeyeceğinizi bildiğiniz ve bilerek imzaladığınız halde neden hiç bir şey bilmiyormuş gibi hala anapara sayıklıyorsunuz.kim size faizsiz para kullandıracağını söyledi ise söyleyin biz de kullanalım.Asıl masal okuyan sizsiniz.Ona buna çamur atarak zırvalıyorsun demekten vazgeçin de hukuksuz bir şey yapan bir avukat varsa ve hukuksuzluktan ve dolandırıcılıktan bu kadar eminseniz şikayet yollarını kullanın bizde sonucunu görür adalet yerine geldiği için de memnun dahi oluruz.

  YanıtlaSil
 20. tabi şerefsizsiniz insanlar bugün size taahhüt veriyorsa başabakanımızın ülkemizde bundan sonra borçundan dolayı hapis yatmayacak sözüne istinaden önlerine ne getirirseniz imzalıyorlar.allah aşkına hanginiz sakın taahhüte bulunma eğer bulunup borçunu ödeyemezsen 3 ay hapis cezası var detiniz.şimdi gelmişsin bize kaf çekiyorsun bu millet akılandı lobici artık insanları öldürsenizde borçlarından dolayı sizlere ödeme taahhütünde bulunmayacaklar.güçleri yettiği kadar borçlarını ödemeye çalışacaklar bu milletin kanını daha ememeyeceksiniz bu siteler artık insanlarımızı uyarıyorlar.herkes bilinçli oluyor alacaklıda borçluda bilinçli olması gerekir ama sizler köylü mehmet ahmet ağayı kandırırsınız ama oda şimdi dahada zorlaştı artık sizler bu insanların kanını emmeyeceksiniz bu zamana kadar aldığınız taahhütlerle geçinmek zorunda kalacaksınız çokmu zorunuza gitti başbakana bile kafa tutarcasına bu halkı onun söylemleri ile kandırıyorsunuz.insan imza atmazsa başbakan bile demedimmi bundan sonra kimse ülkede borçundan dolayı hapis cezası almayacak onadamı güvenmiyorsunuz diye insanlarımızın iyi niyetinden yararlanarak imzalar alıyorsunuz taahhütede bulunun cezası nasılsa yok diyorsunuz ondan sonra o zavalım insanlara hapis cezası verdiyorsunuz asıl sizlere yazıklar olsun.

  YanıtlaSil
 21. taathüdü ihlal suçundan 3 ayceza evinde yattım aynı dosyadan yine şikayette bulunmuşlar 1 ay sonra mahkeme var tekrar ceza çıkarmı

  YanıtlaSil
 22. Canerpitir1614 Mayıs, 2013

  arkadaslar bende bırsey sormak ıstıyorum yenı yasada tahhut ıhlalınden ıcerde yatanlar cıkabılecekmI?

  YanıtlaSil
 23. yeni yasaya gore taahhüdü ihlal suçu kalkiyormu biri çevap versin

  YanıtlaSil
 24. tarık gür14 Mayıs, 2013

  korkma yakalandıgın mahallede paket oluyorsun...

  YanıtlaSil
 25. taahüdü ihlal davasında dava gününü bildiren belge eline geçmediği için 2 defa mahkemeye katılmadığın zaman hakim nasıl bir karar verir lütfen beni aydınlatın çok sıkıntıdayım.

  YanıtlaSil
 26. Baatuhan_bakir14 Mayıs, 2013

  icra memuru veya icra müdürü yoksa atılan imza geçersiz

  YanıtlaSil
 27. mahkeme kararı verince kac gün sonra infaz gercekleşiyor bilen varmı

  YanıtlaSil

Sitede yer alan yorumlar site ziyaretçilerinin kişisel görüşleridir. Hukuki tüm sorumluluk yorumlayana aittir.

----------

SPONSORLU BAĞLANTILAR

 
Support : Creating Website Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Karşılıksız Çek - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Karşılıksız Çek